SIA "Elnetworks" 2023.gadā:

SUDRABA KATEGORIJA ILGSTPĒJAS INDEKSĀ


Katrs mēs esam atbildīgs ne tikai par sabiedrību šodien, bet arī par nākamo paaudžu pamatvērtībām. SIA “Elnetworks” kā atbildīgs un uzticams uzņēmums, savā darbībā ievēro ilgtspējas principus. Kā savus mērķus uzņēmums ir izvirzījis:

parallax background
parallax background

SIA "Elnetworks" stratēģiskais mērķis ir ilgtspējīga un uz izaugsmi tendēta saimnieciskās darbības uzturēšana.

Lai sasniegtus savus mērķus uzņēmums savā darbībā ir ieviesis:

un ģimenēm draudzīgu uzņēmuma sistēmu.

Tāpat uzņēmums ir izstrādājis un ieviesis ilgtspējas principus:

Saimnieciskā darbība

 • Pakalpojumu kvalitātes principi;
 • Klientu apkalpošanas principi;
 • Konkurences un godīgas komercprakses ievērošanas principi;
 • Vides aizsardzības politika.

Uzņēmuma finanses un vadība

 • Korupcijas novēršanas principi;
 • Komercnoslēpums.

Darbinieki un apkārtējā sabiedrība

 • Dažādības vadības principi;
 • Korporatīvā sociālā atbildība;
 • Ētikas kodekss;
 • Darbinieku darba izpildes novērtējums un personāla attīstības pārrunas;
 • Iekšējā trauksmes celšanas kārtība;
 • Informācijas drošības politika.

Korporatīvā sociālā atbildība

SIA “Elnetworks” ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas galvenokārt, darbojas Liepājā un tās apkārtnē. Mūsu uzņēmuma svarīgākās vērtības ir droša darba vide, ilgtspējīgi un videi droši elektroapgādes risinājumi, profesionāla un vienota komanda, tāpēc:

SIA “Elnetworks” atbalsta:

 • Pasākumus darbiniekiem un viņu ģimeņu atbalstam;
 • Iniciatīvas, kas vērstas uz sabiedrības izglītošanos un attīstību;
 • Iniciatīvas, kas vērsta uz jauniešu izglītošanu enerģētikā, tai skaitā praktisko iemaņu attīstīšanu;
 • Pasākumus veselības, drošības un vides aizsardzībai;
 • Dažādus kultūras pasākumus.

SIA “Elnetworks” neatbalsta:

 • Aktivitātes ar neskaidri formulētiem principiem vai apšaubāmu sabiedrisko nozīmīgumu;
 • Uz savtīgām, merkantilām interesēm orientētas aktivitātes;
 • Reliģiska un politiska satura aktivitātes, kā arī aktivitātes, ko var asociēt ar šādu saturu;
 • Projektus, kas popularizē azartspēles, alkohola un tabakas lietošanu.

Pieteikšanās kārtība:

Pieteikumus atbalstam, sponsorēšanai vai cita veida palīdzībai lūgums sūtīt uz e-pastu: info@elnetworks.lv, norādot, kāda veida palīdzība, atbalsts ir nepieciešams, kā arī nelielu informāciju par realizējamo projektu un kontaktinformāciju.

Trauksmes celšana

Trauksmes celšanas mērķis ir novērst krāpšanas vai negodprātīgas rīcības gadījumus, vai normatīvo aktu pārkāpumus SIA “Elnetworks”. Lai nodrošinātu Sabiedrības darbības caurskatāmību, uzticamību un labu reputāciju, ikvienam Sabiedrības Darbiniekam ir tiesības celt trauksi par kādu iespējamu pārkāpumu.

Fiziskai personai ir tiesības celt trauksmi it īpaši par šādiem iespējamiem pārkāpumiem:

 • Amatpersonu bezdarbība, nolaidība vai dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana;
 • Korupcija;
 • Finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;
 • Izvairīšanās no nodokļu samaksas;
 • Vides drošības vai sabiedrības veselības apdraudējums;
 • Darba drošības apdraudējums;
 • Būvniecības drošības apdraudējums;
 • Pārkāpumi publisko iepirkumu jomā;
 • Cilvēktiesību pārkāpumi;
 • Konkurences tiesību pārkāpumi un citos gadījumos.

Par trauksmes celšanu netiek atzīta:

 • Apzināti nepatiesas vai nepamatotas informācijas sniegšana;
 • Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu;
 • Jebkura rīcība, kuras motīvs ir personīga sūdzība, personīgas nesaskaņas vai personīga labuma gūšana.

Trauksmes cēlēja ziņojums vai iesniegums ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums” iesniedzams SIA “Elnetworks”:

 • Nosūtot to uz e-pasta adresi info@elnetworks.lv
 • Ziņojot to mutvārdos biroja administratorei (tel. 63483400)